1. Общи търговски условия 
2. Условия за издаване на търговска гаранция